(SADECE 2009-2010 BAHAR DÖNEMİ ÖNCESİ KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİDİR)

 

 

27 Mart 2008 PERŞEMBE
 
Resmî Gazete
Sayı : 26829
 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
             b) Ana bilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde öğretim programı bulunan ana bilim dalını,
             c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya en az doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini,
             ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,
             d) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
             e) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
             f) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca, üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
             g) Esaslar: Enstitünün eğitim-öğretim esaslarını,
             ğ) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamını,
             h) Lisansüstü öğretim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan eğitimi,
             ı) Öğrenci: Lisansüstü öğretim amacıyla enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
             i) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
             j) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,
             k) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
             l) Uzmanlık alan dersi: Tez çalışması yaptıran öğretim üyelerinin yaptırdığı tez çalışmaları alanında açılan dersi,
             m) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
             n) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini
              ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Öğretim Programları ve Esasları
 
             Lisansüstü öğretim programları
             MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora düzeylerinde yapılır. Bunlardan;
             a) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yönelik dört yarıyıllık bir programdır.
             b) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanlara, mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye yönelik dört yarıyıllık bir programdır.
             c) Doktora programı; Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının veya dört yıllık lisans mezunları ile yüksek lisans programını tamamlamış öğrencilerin, yurt dışında lisans ve/veya yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olan öğrencilerin, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıllık bir programdır.
             Esaslar
             MADDE 6 – (1) Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde enstitüler, ayrıntılı öğretim programlarına ilişkin diğer esasları ana bilim dallarının özelliklerini dikkate alarak düzenler. Bu esaslar ana bilim dalının görüşü, ilgili Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile uygulamaya konulur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Başvuru ve Kayıtlara İlişkin Esaslar
 
             Öğrenci kabulü
             MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; lisans mezuniyet belgesine sahip olmaları ve ÖSYM’ce merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 standart puan almaları gerekir.
             (2) Doktora programına başvurabilmek için adayların; lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet belgesine, başvurdukları programın puan türünde en az 90.00 ALES puanına sahip olmaları ve mezuniyet not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 85.00 veya 4.00 puan üzerinden en az 3.50 olması; yüksek lisans derecesi ile başvuranların, lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesine, başvurdukları programın puan türünde en az 55.00 ALES puanına ve ilgili Enstitünün belirlediği diğer koşullara sahip olmaları gerekir.
             (3) Doktora programına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55.00 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55.00 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekir. Bilim alanı yabancı dil olan adayların, kendi bilim alanı olan yabancı dilde ÜDS‘den en az 80.00 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Bunlardan;
             a) Yüksek lisans programlarına; ALES puanı, lisans başarı düzeyi ve ilgili ana bilim dalı tarafından yapılan mülakat sonuçlarının ağırlıklı toplamı değerlendirilerek lisans öğrenimini bitirenler alınır.
             b) Doktora programlarına, ALES puanı,  lisans ve var ise yüksek lisans başarı düzeyi ve ilgili ana bilim dalı tarafından yapılan mülakat sonuçlarının ağırlıklı toplamı değerlendirilerek bir lisans veya yüksek lisans programını bitirenler alınır.
             (4) Lisansüstü programlarına giriş puanlarının belirlenmesinde kullanılan yüzde katkı payları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
             a)Yüksek lisansta;
             1) Lisans not ortalaması 100 puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, başvurduğu programın puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.
             2) Yüksek lisans giriş puanı en az 60.00 olan adaylar, ana bilim dallarınca ilan edilen kontenjan sayısına göre sıralanarak programlara kabul edilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar da yedek aday ilanda belirtilebilir.
             3) Başarılı olan adaylardan, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan birinden başarılı olanlar Rektörlük tarafından yapılacak yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulur ve yüksek lisans programlarına başlar.
             4) Yabancı dil yeterlik belgesi bulunmayan adaylar, Rektörlükçe yapılacak, yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olan adaylar yüksek lisans programına başlar. Bilim alanı bir yabancı dil olan adaylara, o dil için başarı notu 100 puan üzerinden en az 80.00 olarak uygulanır.
             5) Merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan adaylar ise isterlerse yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder. Devam etmek istemeyen adayların, bu sınavı izleyen bir takvim yılı içinde yapılacak yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavlarından birisini başarmaları gerekir. Bu sınavda başarılı olanlar, yüksek lisans programına başlar, başarılı olamayan adayların Enstitü ile ilişiği kesilir. Yabancı dil yeterlik sınavını kazanmak için geçirilen süre, öğrenim süresine dahil edilmez.
                b) Doktora için başvurularda;
              1) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100 puan üzerinden değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 100 üzerinden 60 ve üzerinde mülakat puanı alan her bir aday için; lisans diploması ile başvuranlar için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, başvurduğu programın puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i; yüksek lisans diploması ile başvuranlar için, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 15’i, başvurduğu programın puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.
             2) Doktora giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80.00, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 65.00 puan alan adaylar, ana bilim / ana sanat dallarınca ilan edilen kontenjanlara, Senato tarafından belirtilen esaslar göz önünde tutularak ilgili programa yerleştirilirler.
             3) Kontenjanların doldurulmasında doktora giriş puanına öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilebilir.
             (5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar, esas olarak lisansüstü programlara kabul edilir; ancak adayların eğitim-öğretim etkinliklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini belgelemeleri gerekir.
             (6) Yüksek lisans ve doktora çalışmasına; Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir, ancak Senato belirlenen bu programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.
             (7) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan ile duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başlamadan önce yılda bir veya iki defa verilir.
             Bilimsel hazırlık programı ve öğrenci kabulü
             MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
             a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
             b) Lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
             c) Lisans veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları,
             ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir alanda almış olan adaylar.
             (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen gruplara giren öğrencilerin daha önceki öğrenimlerindeki başarılarını gösteren belgeleri, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca değerlendirilerek, intibakları yapılır ve kendileri için uygun bulunan bilimsel hazırlık programı teklifi Enstitüye önerilir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bilimsel hazırlık programı, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca yürütülür. Bilimsel hazırlık programında en fazla 15 kredilik ders önerilebilir. Ancak belirli bir lisans veya yüksek lisans programlarına dayalı olmayan lisansüstü programlar ve ilgili ana bilim dalı başkanlığının önereceği diğer programlar için, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bu sınır, ilgili öğrencinin hazırlık seviyesi dikkate alınarak en fazla 24 krediye kadar yükseltilebilir.
             (3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
             Özel öğrenci kabulü
             MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler başvurdukları dönem içinde, açık olan derslere kayıt yaptırabilir.
             (2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak her öğretim yılı başında, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen ücreti öder. Özel öğrencilere, diğer öğrencilerle birlikte girdikleri ve başarılı oldukları dersler için durumlarını belirtir bir yazı isterlerse kendilerine verilir. Öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
             MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü ana bilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
             Lisansüstü programlara kayıt
             MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora sınavını kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıt ve kabul koşullarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders Sınavları ve Değerlendirme
 
             Ders sınavları ve değerlendirme
             MADDE 12 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır.
             (2) Lisansüstü programlarında;
             a) Derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin % 30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, devamsız sayılır ve sınavlara katılamaz.
             b) Öğrenci bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Mazereti ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler dışında, belirtilen gün ve saatte sınava katılmayan öğrenciler, katılmadığı derslerden başarısız sayılır. Derslerin sınavları, yazılı sınav esas olmak üzere uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları ile ara sınavlara ilişkin esaslar ve ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı, Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, harf notunun, yüksek lisans düzeyinde en az CB, doktora/sanatta yeterlik düzeyinde en az BB olması gerekir. Sınavların düzenlenmesi, başarı değerlendirmesi, 100 üzerinden verilen puanlar ve bunlara karşılık gelen harf notları ile bunların katsayıları Senato tarafından belirlenir.
             c)  Bir öğretim yılında üç ve daha fazla dersten başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bir dersten başarısız olan öğrenci bu dersi, dersin açıldığı yarıyılda tekrarlar. Tekrarlanan dersten başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Zorunlu hallerde danışmanın görüşü, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenci başarısız olduğu derslerin yerine, Senato tarafından belirlenen sayıda yeni ders alabilir. Yeni derslerin bir defada başarılması zorunludur.
             ç) Sınav sonucu için yazılı itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren iki hafta içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.
             d) Mazereti kabul edilen öğrenciler için yapılacak sınavlar ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.
             Bilimsel hazırlık programı ders sınavları
             MADDE 13 – (1) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve benzeri konularda; ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki esaslar uygulanır. Ancak bu öğrencilere her yarıyıl sonunda başarısız oldukları derslerden bir sınav hakkı daha verilir.
             (2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
 
             Amaç ve kapsam
             MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat yapıtlarını yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
             (2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.
             Öğrenim süresi
             MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu süre ile ilgili düzenlemeler, Senato tarafından belirlenir. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu kararı ile üç yarıyılda mezun olabilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği dört yarıyıldan önce kesilebilir.
             (2) Senato tarafından kabul edilen ve belirtilen yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayamayan veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.
             (3) Kredili derslerini ve seminer dersini bitiren, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için, her seferinde bir yarıyıl olmak üzere toplam iki yarıyıl ek süre verilebilir.
             Tez danışmanının atanması
             MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanı ve tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitüye önermek zorundadır. Danışman ve tez konusu önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı atanabilir.
             (2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.
             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
             MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
             (2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir ana bilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Zorunlu hallerde tez sınavına katılmayan jüri üyeleri yerine, yeni jüri üyeleri atanabilir.
             (3) Jüri üyeleri; söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tezi bilimsel içerik açısından inceler, tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlar ve sınavdan önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Öğrenci tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.
             Yüksek lisans diploması
             MADDE 18 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş olarak ilgili Enstitünün belirlediği sayıdaki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, bir yüksek lisans diploması verilir.
             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
 
ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 
             Amaç ve kapsam
             MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program; toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, bir seminer dersi ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi ile seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
             (2) Öğrenci dönem projesi dersine, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar kayıt yaptırmak ve dönem projesini yazılı bir rapor halinde aldığı yarıyıl sonunda vermek zorundadır. İlgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
             (3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
             (4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir
             Danışman atanması
             MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında; Enstitü ana bilim dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde, bir öğretim üyesini veya en az doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak belirlemek zorundadır.
             Öğrenim süresi
             MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi dört yarıyıldır. Ancak, mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, danışmanın ve ana bilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile daha erken mezun olabilir. İlgili mevzuat uyarınca başarısız olan öğrencinin, ilgili Enstitü ile ilişiği dört yarıyıldan önce kesilebilir.
             Tezsiz yüksek lisans diploması
             MADDE 22 – (1) Kredili derslerini, seminer dersini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.
             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu, Enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
 
             Amaç ve kapsam
             MADDE 23 – (1) Doktora programının amacı; her öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek, yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
             (2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
             a) Bilime yenilik getirme,
             b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
             c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
             niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
             (3) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik ondört adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
             (4) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
             (5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
             (6) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin; gelişim, öğrenme, program geliştirme ve öğretim ile ölçme ve değerlendirme derslerini ya da bu derslere eşdeğer dersleri almaları gerekir. Söz konusu derslerle ilgili  devam, başarı ve tekrarlama koşulları ilgili enstitüler tarafından belirlenir.
             Öğrenim süresi
             MADDE 24 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; lisans derecesi ile kabul edilenler için on, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu sürelerden önce kesilebilir. Tez izleme komitesinin teklifi, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin sekizinci yarıyılın, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin altıncı yarıyılın sonundan itibaren mezuniyetine karar verilebilir. Bu konu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
             (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer derslerini tamamlamanın azami süresi; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süreler sonunda kredili derslerini ve seminer derslerini tamamlayamayan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.
             (3) Kredili derslerini ve seminer derslerini bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayıp tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için, her defasında ikişer yarıyılı geçmemek koşuluyla en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
             Tez danışmanı atanması
             MADDE 25 – (1) Enstitü ana bilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu, ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Her öğrenci için tez danışmanı en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanmak zorundadır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı da birinci tez danışmanının atanmasındaki usule göre atanır.
             (2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanının nitelikleri Senato tarafından belirlenir.
             Doktora yeterlik sınavı
             MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgi ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sınavları, her yarıyılda dönem sonu sınavlarını izleyen otuz gün içinde olmak üzere yılda iki kez yapılır.
             (2) Öğrenci, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde, kredili derslerini ve seminer derslerini tamamlamak ve yabancı dil koşulunu sağlamak şartıyla, açılacak ilk yeterlik sınavına girebilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.
             (3) Doktora yeterlik sınavları; Enstitü ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, sürekli görev yapan, beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.
             (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak  iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ana bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
             (5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin, doktora programı ile ilişiği kesilir.
             (6) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri; lisans derecesiyle kabul edilenler için sekizinci yarıyılın, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altıncı yarıyılın sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
             (7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 kredilik yedi adet dersini ve bir seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmelikte belirtilen tezli yüksek lisans programı hükümleri uygulanır.
             Tez izleme komitesi
             MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme komitesi oluşturulur.
             (2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili Enstitü ana bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.
             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
             Tez önerisi savunması
             MADDE 28 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ana bilim dalı başkanlığınca, tez savunmasını izleyen üç gün içinde, ilgili Enstitüye bir tutanakla bildirilir.
             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.
             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, dönem içinde yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
             Doktora tezinin sonuçlandırılması
             MADDE 29 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
             (2) Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde tezi bilimsel içerik açısından inceler ve tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlar. Jüri üyeleri sınavdan önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunar. Öğrenci tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
             Doktora diploması
             MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olan, tezi şekil yönünden uygun bulunan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş olarak ilgili Enstitünün belirlediği sayıdaki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder. Bu şartları sağlayan öğrenciler, doktora diploması almaya hak kazanır.
             (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
             Ortaklaşa lisansüstü programlar
             MADDE 31 – (1) Üniversite, Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir ya da daha fazla yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülecek lisansüstü programlar açabilir. Bu şekilde açılacak lisansüstü programların uygulama esasları; ilgili mevzuat çerçevesinde Üniversite ve ortak program açılacak diğer yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
             Kayıt silinmesi
             MADDE 32 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarının birinden herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenci, tekrar aynı programa başvurabilir. Kredi ve seminer aşamasında kaydı silinip tekrar aynı programa başvuran öğrenci; bir yıldan önce yeterlik sınavına giremez ve daha önce alıp da başarılı olduğu dersleri tekrar alamaz, ancak, bu öğrenci danışmanının önereceği yeni dersleri alabilir. Yeterlik sınavından başarılı olduktan sonraki dönemde kaydı silinmiş ve kaydın silinme tarihinden itibaren iki yıldan fazla bir süre geçmemiş olan öğrenci, öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Tezi reddedilerek kaydı silinen  öğrencinin ise lisansüstü programlara baştan başlaması gerekir.
             Yürürlük
             MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.