16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27351
YÖNETMELİK
 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Bir anabilim dalındaki tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşan kurulu,
b) Anabilim Dalı Başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,
c) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Anabilim Dalı Kurulu: Enstitü Anabilim Dalı (EABD) başkanı başkanlığında, varsa yardımcıları ve o EABD’nı oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,
e) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından atanan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanını,
f) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,
g) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan ve fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmadan katılabileceği kurulu,
h) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
i) Kredi: EK kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan değeri,
j) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
l) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez: Yüksek lisans tezi ile doktora tezini,
n) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
o) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.
p) (Ek: R.G.-31.10.2011-28101) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar
Lisansüstü eğitim programlarının kapsamı
MADDE 5
(1) Lisansüstü eğitim programları; yüksek lisans, doktora ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşur ve enstitü, fakülte ve yüksekokul bölümleri esas alınarak açılıp yürütülür.
(2) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Yüksek lisans programı; belirli bilim alanlarında uzmanlaşmaları, doktora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları, en az dört yarıyıllık eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
(3) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Doktora programı; yüksek lisans derecesine sahip olanlar için en az sekiz yarıyıllık, lisans derecesine sahip olanlar için en az on yarıyıllık eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir.
(4) Lisansüstü eğitim programları, enstitü anabilim dalları ile aynı adı taşır. Ancak, bu anabilim dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, enstitünün teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayı ile enstitüde anabilim dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.
Öğretim programlarının açılması
MADDE 6
(1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili anabilim dalı akademik kurulu kararı, EK’nın önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayı ile yeni programlar açılabilir.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkan sağlanır.
(3) Anabilim dalı akademik kurullarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri EK’ca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. EYK ayrıca diğer yükseköğretim kurumları/araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.
(4) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 7
(Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Üniversite Rektörlüğünce ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru ve kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Programlara başvuru(Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
MADDE 8 - (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
(1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’e katılmış olmaları ve bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir.
1) ALES'in % 50'si, lisans not ortalamasının % 40'ı ve varsa ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan notun % 10'u alınarak yapılır.
2) Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında yüksek lisans programlarında adayların başarı değerlendirmesi; varsa ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan notun % 10'u, lisans not ortalamasının % 40'ı, yetenek sınavlarının % 50’si alınarak yapılır.
3) Bu yüzdelerin toplamından en az 55 puan alanlar sıralamaya dahil edilir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların, ilgili alanda bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’e katılmış olmaları ve bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları koşuluyla ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 50’si alınarak elde edilen toplam puan değerlendirilir. Yüksek puandan küçüğe doğru sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci alınır.
c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, bir yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık, fen-edebiyat, fen, edebiyat ve dil tarih coğrafya fakülteleri mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurdukları programın puan türünden en az 70 standart puan almaları gerekir. Adayların başarı değerlendirmesinde; ALES’in % 50'si, lisans not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans not ortalamasının % 10’u ve ÜDS’den 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması koşulu ile % 25'i alınarak yapılır. Bu yüzdelerin toplamından en az 70 puan alanlar başarı sıralamasına dahil edilir. Ancak;
1) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında doktora programlarında adayların başarı değerlendirmesi; ÜDS’den 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması koşulu ile yabancı dil puanının % 25’i, lisans not ortalamasının % 15'i, yüksek lisans not ortalamasının % 10’u, yetenek sınavlarının % 50’si alınarak yapılır. Bu yüzdelerin toplamından en az 70 puan alanlar başarı sıralamasına dahil edilir.
2) Yabancı uyruklu öğrenciler için, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurulun doçentlikte kabul ettiği dillerden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan ve enstitü tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavından 60 puan alınması zorunludur.
ç) ALES’den en az 80 puan alan lisans mezunları, kontenjanlar dahilinde ve bu fıkranın (c) bendinde belirtilen değerlendirme esasları çerçevesinde yüksek lisansla birleşik doktora programına başvurabilir.
d) Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination (GRE) ya da Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alanların, ALES puanı yerine bu puanları değerlendirmeye alınır.
e) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylardan YÖK tarafından denkliği onaylananlar, lisansüstü eğitime başvuru yapabilir.
f) Tüm programlarda başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. İlan edilen kontenjan dahilinde başarılı olan asil adayların % 50'sini geçmemek üzere yedek öğrenci belirlenir.
g) Puan sıralamasına göre belirlenen asil ve yedek listeleri Müdürlük tarafından üniversitenin genel ağında ilan edilir.
Yüksek lisans ve doktora giriş sınavları
MADDE 9 - (Yürürlükten Kaldırıldı: R.G.-31.10.2011-28101)
 
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10
(1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Buna göre;
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına alınır. Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora adayları ise anabilim dalı kurulunun gerekli görmesi halinde bilimsel hazırlık programına alınır.
b) Yüksek lisans ve doktora programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler, eğitim–öğretim yarıyılı başlamadan önce anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.
c) Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıl olarak düzenlenebilir. Bu programda geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dahil edilmez.
ç) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın ve EABD başkanının önerisi ve EYK onayı ile zorunlu derslerinden olmamak kaydıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı en az 12, en fazla 24 kredilik ders yükünden oluşur.
d) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin başarı durumu, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ilgili programın özelliklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11
(1) Bir lisans programı mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Anabilim dalları için özel öğrenci kontenjanları EYK tarafından belirlenir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek için adayların;
a) Öğrenim veya mezuniyet belgesine sahip olması,
b) Lisansüstü ders kredi değerine göre, o ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt döneminde yatırması,
c) Lisans öğreniminin son sınıfında bulunan öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilebilmeleri için not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.
(2) Özel öğrencilik statüsü en fazla iki yarıyıl sürer ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Özel öğrenci olarak kayıt yaptıranlar, lisansüstü eğitimde alınan derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini alabilirler.
(4) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar lisansüstü programların ilkelerine tabidir.
(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurması halinde aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.
(6) Özel öğrenciler giriş sınavlarını başarıp lisansüstü programlara kabul edildiklerinde, özel öğrenci olarak aldıkları derslerden, kabul tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre aldıkları derslerden muaf olabilirler.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12
(1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, anabilim dalı kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak EYK kararı ile kesinleşir.
Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
MADDE 13
(1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına girişte, ayrı bir sınav yapılmaz. Programa kabul edilmek için gereken başarı notu, ALES’in % 50’si ile lisans not ortalamasının % 50’si toplanarak hesaplanır.
b) Bu programlara başvuran adaylar içinden başarı notu en yüksek olandan başlayarak sıralama yapılır ve duyurulan kontenjan sayısı kadar aday, öğrenciliğe kabul edilir. Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler arasından, duyurulan tarihler arasında kayıt yaptırmayanların yerine, duyurulan başarı notu sıralamasına uymak koşuluyla, kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar bir yedek liste enstitüce duyurulur ve yedek listedeki öğrencilere, duyurulan tarihler arasında kayıt yapma hakkı verilir. Bu programda, kontenjan yedek listeyle de doldurulamazsa, yine başarı notu sıralaması bozulmadan EYK’nın karar vermesi halinde en fazla üçüncü yedek liste ilan edilebilir.
c) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)Başarı notu hesaplanmasında, lisans not ortalaması 100’lük sisteme çevrilir.
ç) Sıralama sonucunda, eşit puana sahip adayların olması durumunda, başvurduğu programın istediği puan türünden ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 14
(1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır.
(2) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekler arasından sırayla kayıt yapılır.
(3) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt yaptırması için; herhangi bir üniversitede/yüksek teknoloji enstitüsünde açılmış bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olmadıklarını belirten dilekçelerini enstitüye vermeleri gerekir. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanların ve aynı anda başka bir yükseköğretim kurumunda da kayıtlı olduğu anlaşılanların kaydı yapılmış olsa bile iptal edilir.
(4) Aynı anda tezli/tezsiz ve öğretmenliğe yönelik tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırılamaz.
(5) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Öğrenciler her yarıyıl başında EYK tarafından belirlenen esaslar ve süreler dahilinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencilerin katkı payını ve/veya öğrenim ücretini yatırdığına dair makbuzun bir nüshasını enstitü öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekir. Kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez. Danışmanlığı dondurulur.
(6) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yüksek lisans programlarını azami 3 yıl (6 yarıyıl), doktora programını azami 6 yıl (12 yarıyıl) ve birleşik doktora programını azami 7 yıl (14 yarıyıl) içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili yarıyıl için öngörülen katkı payı ve/veya öğrenim ücretinin yanı sıra, kayıt yaptıracağı her ders için 2547 sayılı kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS başına katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Öğretim yılı
MADDE 15 - (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
(1) Bir öğretim yılı, sınav dönemleri hariç en az 14 hafta (70 iş günü) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.
Devam zorunluluğu
MADDE 16 - (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
(1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler teorik derslere % 70, uygulamalara % 80'den az olmamak koşulu ile devam etmek zorundadır.
(2) Dersi ikinci kez alanlar, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Öğrenci isterse, danışmanının ve EABD başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda ikinci ders için devam zorunluluğu aranır.  
(3) Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders Sınavları ve Değerlendirme
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 17
(1) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Her ders için en az bir ara sınavı ile yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Ara sınavı için mazeret sınavı hakkı tanınır. Ancak Lisansüstü programlarda ders dönemlerinin bitiminde bir kez olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir, sınav tarihi Akademik Takvime göre belirlenir.
(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi sınav notlarıyla yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edilir.
(3) Dönem içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanınca belirlenir.
(4) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a)
Başarı Notu A B C D E FX F
Katsayı 4.0 3,5 3.0 2,5 2.0 1,5 0.0
Yüzde Karşılığı 90-100 85-89 75-84 70-74 65-69 50-64 49 ve altı


b) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Ayrıca; katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz), EK (eksik), DV (devam ediyor), DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları, not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, proje ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır. MU (muaf) notu, bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş olduğu kurumlarda başarıyla tamamladığı dersler için, EYK kararıyla verilir. DZ notu devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve başarı ortalamasına katılmaz.
c) Öğrenciler, danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde, Üniversite bünyesindeki başka anabilim dallarından, EYK tarafından uygun görülmesi halinde ise başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilirler. Bu derslerin değerlendirilmesi de yukarıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
ç) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Öğrenci, danışmanının onayı ile Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders ekleyebilir ve/veya bırakabilir.
d) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri zorunlu bir ders ise tekrar alır. Ayrıca, öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilir.
(5) Ara sınavlarından herhangi birine, Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip eden beş iş günü içinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile enstitüye başvurmak zorundadır.
(6) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını yedi iş günü içerisinde enstitüye bildirir. Sınav sonuçları enstitü tarafından ilan edilir. Sınav evrakları, ödev dosyaları ve sınav tutanağının bir nüshası notların teslim edildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.
(7) Bir öğrenci bir öğretim elemanından en çok iki ders alabilir. Tezsiz yüksek lisans dersleri, uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri ve danışmanlık hariç, profesör ve doçentler bir yarıyılda en fazla üç, yardımcı doçentler ise en fazla iki ders açabilir.
Not ortalaması ve başarı denetimi
MADDE 18
(1) Her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması; öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde, bu dersten alınan en son not; bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise, en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Ders saydırma
MADDE 19
(1) Bir öğrencinin enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından veya özel öğrenci statüsünde başarılı olduğu lisansüstü derslerden halen kayıtlı olduğu programa ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme talepleri EABD başkanlığının teklifi ve EYK tarafından karara bağlanır.
(2) Bir öğrenci enstitüye kayıt olmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından veya özel öğrenci statüsünde başarılı olduğu lisansüstü derslerden ancak programlarda uygulanan kredi toplamının % 50’sini saydırabilir. Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararı ile belirlenir.
Sınavlara itiraz
MADDE 20 - (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
(1) Sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilanını izleyen 5 iş günü içerisinde yazılı olarak maddi hata yönünden müdürlüğe yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca 3 iş günü içerisinde incelenir. Öğretim elemanının not değişikliği ile ilgili raporu EYK tarafından incelenerek 10 iş günü içerisinde karara bağlanır.
İlişik kesme
MADDE 21 - (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
(1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitü ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, ilişiğinin kesilmesi için yazılı olarak başvurması,
b) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge verdiğinin anlaşılması.
 
Danışmanlık
MADDE 22
(1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora programlarında, danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında, danışman en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.
b) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Danışman, öğrencinin tercihi doğrultusunda, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, EYK’nın onayıyla, öncelikle ilgili anabilim dalı öğretim elemanları arasından atanır.
c) Danışman önerisinde ve atamasında, danışman olacak öğretim elemanının ilgili bilim dalında öğretim elemanı olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. Zorunlu durumlarda, başka bir yükseköğretim kurumunda çalışan ve belirlenen koşullara sahip bulunan bir öğretim elemanı danışman olarak atanabilir. Gerek duyulduğunda tez çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla asıl danışman dışında ikinci danışman atanabilir.
ç) Gerekli izinleri almak koşuluyla, emekli bir öğretim elemanı danışmanlık yapabilir.
d) Danışmanın; üç aydan fazla yurt içinde/dışında görevlendirilmesi, sağlık raporuyla belgelendirilmek koşuluyla tez yönetmeye engel olacak bir sağlık sorununun ortaya çıkması, askere gitmesi, başka bir yükseköğretim kurumuna atanması, herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiğini kesmesi dışında, tez döneminin normal süresinin son altı ayında ve sonrasında, danışman değişikliği veya danışmanlığı bırakma talepleri kabul edilmez. Danışman isterse, uzun süreli yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri süresince, öğrenciyi mağdur etmemek koşuluyla danışmanlığını sürdürebilir. Ancak danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim elemanı EYK’ca değiştirilebilir. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya danışmanlık bırakma talepleri, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda belirlenen yeni bir danışman önerisinin sunulmasından sonra EYK’ca karara bağlanır.
e) Danışman, öğrencisinin tezini, seminer çalışmalarını denetlemek ve enstitüyle ilgili her türlü resmi işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, EYK danışman değişikliği yapabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 23
(1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(2) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak ve 60 AKTS’i tamamlamak koşuluyla, en az yedi farklı ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) notu ile değerlendirilir. Öğrenci, tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.
(3) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla seçilebilir.
(4) (Ek: R.G.-31.10.2011-28101) Öğrencinin tez dönemine başlamadan önce seminer dersini alması ve başarması zorunludur.
Süre
MADDE 24
(1) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört yarıyıl, en çok altı yarıyıldır.
(2) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı derslerden YT, E veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.
Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 25
(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitülerde mevcut yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Yüksek lisans jürisi, asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezin EABD başkanlığınca enstitüye teslim edilmesinden sonra, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile oluşur. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.
(3) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, doküman ve malzemelerinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en erken 15 gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika süreli olup, dinleyicilere açıktır.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
(6) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci en erken bir yarıyıl sonra savunmaya girebilir.
(7) (Ek: R.G.-31.10.2011-28101) Tezi reddedilen öğrenciye, aynı veya farklı danışmanla yukarıdaki usullere uygun olarak yeni bir tez konusu belirleme ve hazırlama imkanı verilir.
(8) (Ek: R.G.-31.10.2011-28101) Başarı ile sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitü genel ağında çevrimiçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayın işi 3 yıl süreyle ertelenir.
Yüksek lisans diploması
MADDE 26
(1) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az yedi adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, YÖK tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye teslim eder.
(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adı bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 27
(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda daha fazla bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Bu program; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ile her yarıyıl 30 AKTS ve 30 AKTS karşılığı dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) olarak değerlendirilir.
(3) İkinci öğretim lisansüstü eğitim programlarında yalnızca tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.
(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda müdürlüğe yazılı bir rapor vermek zorundadır. EABD başkanlığının önerisi ile EYK, tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir.
(5) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Öğrencinin alacağı derslerin en çok 3 tanesi toplam kredinin % 20’sini aşmayacak şekilde ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, EYK kararıyla lisans derslerinden seçilebilir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programında; her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen esaslara göre atanır.
Süre
MADDE 28
(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, E veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden YT notu alması gerekir. Dönem projesi üçüncü dönemde başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.
(3) (Yürülükten Kaldırıldı: R.G.-31.10.2011-28101)
Yeterlik sınavı
MADDE 29
(1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin ölçülmesidir.
(2) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Yeterlik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere, EABD başkanının önerisi ve EYK onayıyla seçilen üç kişilik jüri tarafından yapılır.
(3) Proje danışmanı, bu jürinin doğal üyesidir. Üyelerden biri, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan veya ilgili enstitünün farklı bir anabilim dalındaki öğretim elemanlarından seçilir.
(4) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Bu sınav, öğrencinin derslerinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı, çoğunlukla alınır ve EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir.
(5) Başarısız olma halinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır.
(6) (Ek: R.G.-31.10.2011-28101) Yeterlik sınavına katılmayan öğrenci en erken bir yarıyıl sonra sınava girebilir.
Yüksek lisans diploması
MADDE 30
(1) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci EYK kararından sonra bir ay içerisinde yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adı bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine
Yönelik Programlar
Amaç ve kapsam
MADDE 31
(1) YÖK tarafından belirlenen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; mezun oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları açılabilir.
(2) Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları YÖK tarafından tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.
(3) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler ve diğer eğitim-öğretim esaslarında bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümleri uygulanır.
Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik yüksek lisans programları
MADDE 32
(1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak aşağıda belirtilen programlar düzenlenebilir:
a) Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında, o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültelerinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere; adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir EABD olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.
b) Tezsiz yüksek lisans programı: YÖK tarafından tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencilere, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları YÖK tarafından tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.
(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar YÖK tarafından tespit edilen ilkeler doğrultusunda yapılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora programı (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
MADDE 33
(1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Doktora programı; toplam 24 krediden az olmamak ve 90 AKTS’i tamamlamak koşuluyla en az sekiz ders, en az iki seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve 90 AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) notu ile değerlendirilir. Öğrenci tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.
(3) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Yüksek lisansla birleşik doktora programı ise; toplam 45 krediden az olmamak koşuluyla en az onbeş ders, en az üç seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.
(4) Lisansüstü dersler, danışmanın uygun görmesi halinde Üniversite bünyesindeki başka anabilim dallarından, EYK tarafından uygun görülmesi halinde diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(5) Danışman önerisi ve EYK onayı ile lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne dahil edilemez.
(6) (Ek: R.G.-31.10.2011-28101) Öğrencinin yeterlik sınavına girmeden önce seminer derslerini alması ve başarması zorunludur.
Süre
MADDE 34 - (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
(1) Doktora programını tamamlama süresi en az sekiz, en çok oniki yarıyıldır. Öğrenci doktora tez çalışmasını altı ayda bir toplanan tez izleme komitesine sunar. Komite tarafından 37 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tez çalışmasının başarılı bulunması halinde EYK'nın da onayıyla öğrenci bu süreyi beklemeden tez savunmasına geçebilir.
(2) Doktora programında, bir doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, D veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.50 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.
(3) Yüksek lisansla birleşik doktora programı süresi en az on, en çok ondört yarıyıldır. Bu programdaki öğrencilere, süreler dışında diğer doktora öğrencilerine uygulanan kurallar uygulanır.
Yeterlik sınavı
MADDE 35 - (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
(1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınav tarihleri EYK tarafından belirlenir.
(3) Doktora yeterlik sınavını yapmak üzere, EABD kurulunun önerisi ve EYK’ nun kararıyla, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişilik sınav jürisi kurulur.  
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.  
(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Tez izleme komitesi
MADDE 36
(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üyelerinde aynı usulle değişiklik yapılabilir.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim elemanından oluşur. Komitede tez danışmanından başka, EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılır.
Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 37
(1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
(4) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, biri Ocak-Haziran ve biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve en geç üç gün içerisinde EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bir tutanakla teslim edilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 38
(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Doktora tez jürisi, asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezin EABD başkanlığınca enstitüye teslim edilmesinden sonra EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim elemanları ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim elemanı olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK onayından itibaren en erken 15 gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika süreli olup, dinleyicilere açıktır.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
(6) (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101) Tez sınavına katılmayan öğrenci en erken bir yarıyıl sonra sınava girebilir.
(7) (Ek: R.G.-31.10.2011-28101) Tezi reddedilen öğrenciye, aynı veya farklı danışmanla yukarıdaki usullere uygun olarak yeni bir tez konusu belirleme ve hazırlama imkanı verilir.
(8) (Ek: R.G.-31.10.2011-28101) Başarı ile sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitü genel ağında çevrimiçi olarak yayınlanır. İzin verilmediği takdirde yayın işi 3 yıl süreyle ertelenir.
Doktora diploması
MADDE 39 - (Değişik: R.G.-31.10.2011-28101)
(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, YÖK tez merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adı bulunur.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenci değişimi
MADDE 40
(1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili olarak, Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/teknoloji enstitüsü arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus, Farabi ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABD başkanının teklifi ve EYK onayıyla kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS sistemine göre değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.
Disiplin
MADDE 41
(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42
(1) 27/3/2008 tarihli ve 26829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce enstitüye kayıtlı olan öğrencilere; bu Yönetmeliğin 42 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 43
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.