10 Ağustos 2015 PAZARTESİ
Resmî Gazete
                                                                                  Sayı : 29441
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü,
ç) Azami Süre: Bilimsel Hazırlık programı için bir akademik yılı (iki yarıyılı); yüksek lisans programı için üç akademik yılı (altı yarıyılı); doktora programı için altı akademik yılı (on iki yarıyılı); bütünleşik doktora programı için dokuz akademik yılı (on sekiz yarıyılı); ders dönemi için doktora programında iki yılı (dört yarıyılı); bütünleşik doktora programında üç yılı (altı yarıyılı),
d) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir akademik takvim yılı süren tamamlama eğitimini,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere Enstitü Anabilim Dalı Kurulunun (EABDK) önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun (EYK) onayıyla atanan üniversite kadrosundaki öğretim üyesini,
f) Doktora Yeterlilik Komitesi: Doktora yeterlilik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere üç yıllığına EABDK tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik kurulu,
g) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dallarını,
h) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Bir anabilim dalındaki tam zamanlı, en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşan Kurulu,
ı) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı (EABDB): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde tanımlanan anabilim dalı Başkanını,
i) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu (EABDK): EABDB Başkanlığında, varsa yardımcıları ve EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,
j) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün Başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan ve fakülte dekanlarıyla yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmadan katılabileceği Kurulu,
k) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün Başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü Müdürünün göstereceği altı aday arasından EK’çe üç yıllığına seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
l) GMAT (Graduate Management Admission Test): Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,
m) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
n) GRE (Graduate Record Examinations): Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,
o) İkinci Danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez döneminde tez konusunun özelliği gereği EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan atanan öğretim üyesini,
ö) Kredi: EK’in kararı ve Üniversite Senatosunun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamıyla haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamıyla bulunan değeri,
p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
r) Seminer Dersi: Lisansüstü öğrencilerin danışmanı tarafından belirlenmiş bir konuyu sözlü ve yazılı olarak sunduğu kredisiz olan uygulama dersini,
s) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
ş) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve öğrenciyi yönlendirmek üzere, biri tez danışmanı, biri anabilim dalı içinden ve diğeri anabilim dalı dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan Komiteyi,
t) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu kredisiz olan teorik dersi,
u) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ü) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
y) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar
Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları, tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora/bütünleşik doktora programlarından oluşur.
(2) Yüksek lisans programı; öğrencilerin belirli bilim alanlarında uzmanlaşmaları, doktora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
(3) Doktora/bütünleşik doktora programı; öğrencilere bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmak amacıyla yapılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir.
(4) Lisansüstü eğitim programları, enstitü anabilim dallarıyla aynı adı taşır. Ancak, bu anabilim dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, EK’in teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla enstitüde anabilim dallarından farklı adı taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.
Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili EABDAK’ın kararı, EK’in önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla yeni programlar açılabilir.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas alınır. Ayrıca öğrencilerin değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır.
(3) EABDAK tarafından önerilen programlar ve değişiklik önerileri EK’çe onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Ayrıca EYK, Senatonun onayı ve YÖK’ün izniyle diğer yükseköğretim kurumları/araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak ortak programlar yürütebilir.
(4) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, EABDK’nin önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleriyle diğer koşullar Rektörlükçe ilan edilir. İlan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru ve kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına dair işlemler, adayın beyanı esas alınarak yapılır.
Programlara başvuru
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir.
b) Doktora programına başvurabilmek için bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünden en az 65 standart puan almaları ve YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ça kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.
c) Lisans sonrası doktora programına (bütünleşik doktora) başvurabilmek için bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES’ten en az 80 puan alan ve lisans not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan lisans mezunları, YDS’den 55 puan veya ÜAK’ça kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları durumunda, kontenjanlar dâhilinde bütünleşik doktora programına başvurabilirler.
ç) Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT sınavında en az ALES puanına eşdeğer bir puan alanların, ALES puanı yerine bu puanları değerlendirmeye alınır.
d) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylardan YÖK tarafından diploma denkliği onaylananlar, belirlenen şartları sağlamaları hâlinde lisansüstü eğitime başvurabilirler.
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru şartları aşağıdaki gibidir.
a) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya YÖK tarafından eşdeğer olarak kabul edilen bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca ilgili enstitü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavından en az 50 puan alınması şarttır.
b) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için, ana dilleri dışında ÜAK’ın doçentlikte kabul ettiği dillerden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÜAK’ça kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.
c) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD Başkanlığının görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanır.
ç) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, ALES puanıyla ilgili olarak Türk uyruklu öğrencilerle aynı şartlara tabidir.
d) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru tarihleri akademik takvimde belirtilir.
Lisansüstü eğitime giriş sınavları ve başarı değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenciler için ilanda gösterilen zaman ve yerde, jüri tarafından yazılı bilim sınavı yapılır. Jüri EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. İlgili ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim sınavına ilan edilen kontenjanın üç katı öğrenci çağrılır. Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
(2) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
 
Program
ALES notu
%
Lisans not ortalaması
%
Yüksek Lisans not ortalaması
%
Yabancı dil notu%
Bilim sınavı notu %
Tezli Yüksek Lisans
50
30
-
-
20
Tezsiz Yüksek Lisans
50
50
-
-
-
Doktora
50
10
10
10
20
Bütünleşik Doktora
50
20
-
10
20
 
(3) Hesaplamalara göre yüksek lisansta en az 55; doktorada ise en az 65 puan alan adaylar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği hâlinde sırayla ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.
(4) İlan edilen kontenjanlar dâhilinde başarılı olan asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Puan sıralamasına göre belirlenen asil ve yedek aday listeleri enstitü tarafından üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Buna göre:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına alınır.
b) Yüksek lisans ve doktora programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce EABDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla belirlenir.
c) Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıl olarak düzenlenebilir. Bu programda geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
ç) Bilimsel hazırlık programında lisans ve lisansüstü programlardan dersler alınabilir. Alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı en az 20, en fazla 40 AKTS’den oluşur.
d) Daha önce bilimsel hazırlık programından lisansüstü eğitime yönelik alınmış olan derslerin intibakları EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla 18 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılır.
e) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili derslere devam, sınavlar, notlar, başarı durumu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
f) Aynı EABD’de daha önce bilimsel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.
g) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden başarısız olunması durumunda EABDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı doğrultusunda ders tekrarı yapılır veya yeni dersler aldırılabilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir lisans programı mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDK’nin olumlu görüşü ve EYK’nin onayıyla ilgili anabilim dalında açık ve öğrencisi bulunan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Anabilim dalları için özel öğrenci kontenjanları EYK tarafından belirlenir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek için adayların;
a) Öğrenim veya mezuniyet belgesine sahip olmaları,
b) Belirlenen öğrenci katkı payını her yarıyılın kayıt döneminde yatırmaları,
c) Lisans öğreniminin son sınıfında bulunan öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilebilmeleri için not ortalamaların 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.
(2) Özel öğrencilik statüsü en fazla iki yarıyıl sürer ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Özel öğrenciler giriş sınavlarını başarıp lisansüstü programlara kabul edildiklerinde, özel öğrenci olarak aldıkları derslerin intibakı, kabul tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları hâlinde EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla 18 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılır.
(4) Özel öğrenciler bütün derslerini tek bir öğretim elemanından alamazlar.
(5) Özel öğrenci statüsüyle ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
(6) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurması hâlinde aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler, ilanda belirtilen tarihler arasında başvurmaları durumunda, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, EABDK’ce oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli görmesi hâlinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EABDK’nin görüşü alınarak EYK’nin kararıyla kesinleşir.
(2) Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin; lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapılamaz.
(4) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABDK’nin görüşü alınarak EYK tarafından belirlenir. Öğrenci EABDK’nin görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir ve kendisine danışman atanır. Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler tez önerisi verebilirler. Ancak teze başlanmış olması durumunda yeni bir tez önerisi hazırlanarak tez konusu değiştirilir.
Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme ve değişik hükümler
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların kesin kayıtları ilanda belirtilen takvime göre yapılır.
(2) Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekler arasından sırayla kayıt yapılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanların kaydı yapılmış olsa bile iptal edilir.
(3) Bir programda kayıtlı öğrenci aynı program için yeniden başvuruda bulunamaz.
(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında EYK tarafından belirlenen esaslar ve akademik takvimde belirlenen süreler dâhilinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Azami süreyi aşan öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilirler. Kayıt yenileme sırasında katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Kayıt yaptırmayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin danışmanının danışmanlığı dondurulur.
(5) Öğrenci, danışmanının uygun göreceği dersleri seçerek kaydını yenilemek zorundadır. Bir yarıyıl için alınacak ders miktarı en fazla 45 AKTS’dir.
(6) Danışman tarafından onaylanmamış derslerin ders kaydı yapılmış sayılmaz.
(7) Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması, danışman tarafından onaylanması ve ders kayıt formunun çıktısı alınarak imzalanıp enstitü öğrenci işlerine teslim edilmesi zorunludur.
(8) Seminer dersi:
a) Lisansüstü öğrencilerin seminer dersi, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, yazılı bir metinden oluşan ve sözlü olarak sunulan bir çalışmadır.
b) Öğrenci seminerini, ilgili yarıyılın ders kayıt döneminde kayıt yaptırmak şartıyla yarıyıl içinde verebilir. Seminerin sunulacağı yer ve tarih, en az yedi gün önce EABD Başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer, dinleyicilere açık olarak sunulur. Seminer, tez danışmanıyla birlikte en az üç öğretim üyesi veya doktora unvanına sahip öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır. Seminer, katılan öğretim elemanlarının salt çoğunluğuyla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve sonuç katılımcı listesiyle birlikte üç iş günü içinde EABD Başkanlığı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir. Sunulan seminer enstitü tez yazım kurallarına göre hazırlanarak danışman onayından sonra ciltlenmiş bir nüshası bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir, bir nüshası da EABD Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.
c) Danışman, yüksek lisans ve doktora programlarının ders dönemlerinde bulunan ve seminer dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir seminer dersi açabilir.
(9) Uzmanlık alan dersi:
a) Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu kredisiz teorik bir derstir.
b) Öğrenci, tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.
c) Danışman, yüksek lisans ve doktora programlarının tez dönemlerinde bulunan ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir uzmanlık alan dersi açabilir.
ç) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumunda olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna atanması durumunda, öğrenci uzmanlık alan dersini EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversitedeki tam zamanlı bir öğretim üyesinden alır.
(10) Ders seçimi; yüksek lisansta öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden alınabilir. Lisansüstü dersler, danışmanın uygun görmesi hâlinde Üniversite bünyesindeki başka anabilim dallarından, danışman ile EABDK’nin önerisi ve EYK’nin uygun görmesi hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır.
(11) Kayıt dondurma; ilgili EABDK’nin görüşü ve EYK’nin onayıyla Üniversite Senatosu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretinden dolayı bir öğrenciye en fazla iki yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre azami süreye dâhil edilmez. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.
(12) İntihal programı raporu; lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu enstitüye teslim edilir.
Öğretim yılı
MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, sınav dönemleri hariç, her yarıyıl en az 14 hafta (70 iş günü) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.
Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşuluyla devam etmek zorundadırlar.
(2) Dersi ikinci kez alan öğrencilerde, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Öğrenci isterse, danışmanının ve EABD Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda ikinci ders için devam zorunluluğu aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders Sınavları ve Değerlendirme
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı, gerekirse bütünleme sınavı yapılır. Ancak lisansüstü programlarda ders dönemlerinin bitiminde, devam koşulunu yerine getirmek şartıyla, tek dersi kalan öğrenciler için yazılı başvurmaları hâlinde her yarıyıl sonunda tek ders sınavı hakkı verilir. Sınav tarihi akademik takvime göre belirlenir.
(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi ara sınav notu ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edilir. Başarı puanının hesaplanmasında ara sınav notunun %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ı alınır.
(3) Dönem içi ara sınav notu, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanınca belirlenir.
(4) Ders başarı durumunu ifade eden başarı notları, katsayıları ve yüzde karşılıkları aşağıdaki gibidir:
 
a)
Başarı Notu
A
B
C
D
E
FX
F
Katsayı
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
0.0
Yüzde Karşılığı 
90-100
85-89
75-84
70-74
65-69
50-64
49 ve altı
 
b) Ayrıca, katsayıyla bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli), YZ (yetersiz) ve DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları, not ortalamalarına katılmayan ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır. DZ notu devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve F başarı notuyla değerlendirilir.
c) Öğrenciler, danışmanlarının onayıyla akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders ekleyebilir ve/veya bırakabilirler.
ç) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu ders/dersleri tekrar almak zorundadırlar. Ayrıca, genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilirler.
(5) Ara sınavlarından herhangi birine, Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için, EYK kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip eden beş iş günü içinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle enstitüye başvurmak zorundadırlar.
(6) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını, ara sınavlar için onbeş gün, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için yedi gün içerisinde enstitü not sistemine girmek zorundadır. Sınav evrakları, ödev dosyaları ve sınav tutanağının bir nüshası notların sisteme girildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.
(7) Bir öğrenci, bir akademik yarıyılda bir öğretim elemanından en çok iki ders alabilir. Tezsiz yüksek lisans dersleri, uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve danışmanlıklar hariç, profesör ve doçentler bir yarıyılda en fazla üç, yardımcı doçentler ve doktoralı öğretim elemanları ise en fazla iki ders açabilirler.
(8) Enstitüde, ilgili EABDAK’ın kararı, EK’in önerisi, Senatonun onayıyla yeni dersler açılabilir ve açılmış olan dersler değiştirilebilir veya kaldırılabilir.
(9) Enstitüde açılmış olan derslerin ders sorumluları, her yarıyıl başlamadan önce ilgili EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla değiştirilebilir.
10) Enstitü Anabilim Dallarında aynı adı taşıyan dersler bulunabilir. Bu derslerden birini alan öğrenciler, kodları farklı da olsa başka birini alamazlar. Almış olurlarsa ders tekrarı yapmış sayılırlar.
Not ortalaması ve başarı denetimi
MADDE 17 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı durumu, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) ve genel ağırlıklı not ortalamasıyla (GANO) belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılır. Bulunan değerler toplamının, bu derslerin toplam AKTS’sine bölünmesiyle bir not ortalaması elde edilir. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa YANO; öğrencinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde alınan tüm dersler için yapılırsa GANO bulunur. GANO hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması hâlinde, bu dersten alınan en son not; bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise, en son alınan dersin notu geçerli olur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci statüsünde veya bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik aldığı ve başarılı olduğu derslerden kayıt yaptırdığı programa ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme talepleri EABDK’nin teklifiyle EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçişler hariç, bu derslerin toplam AKTS’si ilgili lisansüstü eğitimde alınan derslerin toplam minimum AKTS sayısının %50’sini geçemez. Bu dersler ya intibak ettirilir ya da olduğu gibi kabul edilir. Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK’nin kararıyla belirlenir.
(2) Herhangi bir lisansüstü programı tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir lisansüstü programa transfer edilemez.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak maddi hata dilekçesi hazırlanarak enstitüye yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca üç iş günü içerisinde değerlendirilir. Öğretim elemanının not değişikliğiyle ilgili raporu EYK tarafından incelenerek on iş günü içerisinde karara bağlanır.
İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitüyle ilişiği kesilir;
a) Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi için yazılı olarak başvurması,
b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olan öğrenciler öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.
Danışmanlık
MADDE 21 – (1) Danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Danışman en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışman atanıncaya kadar EABDB danışmanlık görevini yürütür.
b) Danışman, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. İkinci danışmanlar ise Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir.
c) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanlığına atanabilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
ç) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık üst sınırı 12’dir. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
d) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyeleri başlamış olan danışmanlıklarına süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilirler.
e) Danışmanın, altı aydan fazla yurt içinde/dışında görevlendirilmesi, sağlık raporuyla belgelendirilmek koşuluyla tez yönetmeye engel olacak bir sağlık sorununun ortaya çıkması, askere gitmesi, herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi; ayrıca öğrenci veya danışmanın gerekçeli talebi durumunda EABDK’nin uygun görüşü ve EYK’nin onayıyla öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.
f) Danışman, öğrencisinin derslerini ve tezini denetlemek ve enstitüyle ilgili her türlü resmî işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.
g) İki dönem üst üste kaydını yenilemeyen veya kayıt yaptırdığı hâlde devam etmeyen öğrencinin danışmanlığı aktiften pasife çevrilir ve bu öğrenciler EABD havuzunda toplanır. Havuza alınan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
ğ) Yeni danışman atanıncaya kadar bu görevi EABDB yürütür. Bu danışmanlık pasif olup danışmanlık sayısına dâhil edilmez.
h) Pasif durumdaki öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yedi adet ders ve bir seminer dersinin toplamı minimum 60 AKTS olmalıdır.
Süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç yarıyıldır. Azami süreyi aşan öğrenciler YÖK tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılmayla tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(2) Tezli yüksek lisans programında ders dönemi en az iki yarıyıldır. Ancak enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci olarak, bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla tez önerisi verebilirler.
(3) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, D veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.50 GANO elde etmesi gerekir.
(4) Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler danışmanının denetiminde ilgili enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırladığı tez önerisini danışman onayından sonra en erken ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD Başkanlığına teslim edebilirler. Tez önerisi, EABDK’nin kararı olarak EABD Başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Tez konusunun değiştirilmesi için de aynı yol izlenir. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler, üçüncü yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırabilirler.
(5) Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programından mezun olabilmesi için dersler, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından minimum 90 AKTS’yi tamamlaması zorunludur.
Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Öğrenci tezini tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Öğrencinin asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezi EABD Başkanlığına teslim etmesinden sonra, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla jüri belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmalıdır.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken on gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce ayrıntılı olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD Başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
(6) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci, en erken altı ay sonra savunmaya girebilir.
(7) Tezi reddedilen öğrenciye, aynı veya farklı danışmanla yönetmeliğe uygun olarak yeni bir tez konusu belirleme ve hazırlama imkânı verilir.
(8) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında çevrimiçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.
(9) Tezi reddedilen öğrencilere gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişikleri sona erdirilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az yedi adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, YÖK tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
(2) EYK’nin karar tarihi, öğrencinin mezun olduğu tarihtir.
(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adı bulunur.
(4) Disiplinlerarası enstitü anabilim dallarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında takip ettikleri bilim dalının adı da bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda daha fazla bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Bu program, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az 10 adet ders ve 30 AKTS karşılığı dönem projesi dersinden oluşur. 10 adet dersin toplamı minimum 60 AKTS olmalıdır.
(3) İkinci öğretim lisansüstü eğitim programlarında yalnızca tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir.
(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitüye yazılı bir rapor vermek zorundadır. EYK, EABDK’nin önerisiyle tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlilik sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programında; her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen esaslara göre atanır.
Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemi en az iki yarıyıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden ve dönem projesinden YT, E veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.00 GANO elde etmesi gerekir. Dönem projesi üçüncü dönemde başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.
(3) Azami süreyi aşan öğrenciler YÖK tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılmayla dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilerin kendilerine tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Yeterlilik sınavı
MADDE 28 – (1) Yeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin ölçülmesidir.
(2) Yeterlilik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla seçilen jüri tarafından yapılır.
(3) Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmalıdır.
(4) Sınav, öğrencinin derslerinde ve dönem projesinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı çoğunlukla alınır, EABD Başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir ve EYK’nin kararıyla kesinleşir.
(5) Başarısız olunması hâlinde, üç ay içerisinde yeterlilik sınavı tekrarlanır.
(6) Yeterlilik sınavına katılmayan öğrenci en erken altı ay sonra yeterlilik sınavına girebilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve gerekirse yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci EYK kararından sonra tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
(2) EYK’nin karar tarihi, öğrencinin mezun olduğu tarihtir.
(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adı bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Alınan dersler ve seminerin toplamı minimum 60 AKTS olmalıdır.
(3) Bütünleşik doktora programı ise, 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, iki seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Alınan dersler ve seminerlerin toplamı minimum 120 AKTS olmalıdır.
(4) Danışman ve EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla lisans dersleri de alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne dâhil edilemez.
Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için en az üç yıl (altı yarıyıl), lisans derecesiyle kabul edilenler için en az dört buçuk yıldır (dokuz yarıyıl). Ders dönemi doktora programında en az iki yarıyıl, bütünleşik doktora programında en az üç yarıyıldır. Azami süre sonunda ders dönemini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler başarısız kabul edilirler ve doktora yeterlilik sınavına giremezler.
(2) Enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci olarak, bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlilik sınavına girebilmek için başvurabilirler.
(3) Yeterlilik ve tez önerisi savunma süreleri hariç, doktora tez süresi en az üç yarıyıldır.
(4) Doktora programında, bir doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, C veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 3.00 GANO elde etmesi gerekir.
(5) Azami süresi içerisinde ders dönemini ve tezini tamamlayamayanlar YÖK tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılmayla tez hazırlama hariç, öğrencilerin kendilerine tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş olanlara, doktora tezinde başarılı olamadıkları takdirde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları hâlinde taleplerine istinaden tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora yeterlilik sınavı
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Doktora yeterlilik sınavı altı ay arayla yılda iki kez yapılır. Yeterlilik sınav tarihleri EYK tarafından belirlenir.
(3) Doktora yeterlilik sınavları, doktora yeterlilik komitesi/EYK tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlilik komitesi/EYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Yeterlilik sınav jürisi birisi öğrencinin tez danışmanı olmak üzere ikisi anabilim dalı içerisinden, ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmalıdır.
(4) Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora yeterlilik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca yeterlilik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Doktora yeterlilik komitesi/EYK yeterlilik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
(5) Doktora yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci, altı ay sonra tekrar sınava alınır.
Tez İzleme Komitesi
MADDE 33 – (1) Yeterlilik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla bir ay içinde Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur. TİK üyelerinde aynı usulle değişiklik yapılabilir.
(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, EABD içinden ve dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan birer öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.
Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, biri Ocak-Haziran ve biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve en geç üç iş günü içerisinde EABD Başkanlığı aracılığıyla enstitüye bir tutanakla teslim edilir.
(5) Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan, yeterlilik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını, yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için altı yıl sonuna, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABDK’nin önerisi ve ilgili EYK’nin onayıyla tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
(6) Bir öğrencinin doktora programından mezun olabilmesi için dersler, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından minimum 180 AKTS’yi; bütünleşik doktora programından mezun olabilmesi için ise minimum 240 AKTS’yi tamamlaması zorunludur.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tezinin savunmaya alınabilmesi için Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı bir öğrencinin tezinden en az bir adet makaleyi SCI veya SCI-EXP indeksince taranan bir dergide yayınlatmış veya DOI numarası almış olması; Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı bir öğrencinin ise tezinden en az bir adet makaleyi alan indeksleri tarafından taranan bir dergide yayımlatmış veya DOI numarası almış olması zorunludur.
(3) Öğrencinin asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezi EABD Başkanlığına teslim etmesinden sonra, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla jüri belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmalıdır.
(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken 10 gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce ayrıntılı olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.
(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
(7) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci en erken altı ay sonra tez savuma sınavına girebilir.
(8) Tezi reddedilen öğrenciye, aynı veya farklı danışmanla yönetmeliğe uygun olarak yeni bir tez konusu belirleme ve hazırlama imkânı verilir.
(9) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında çevrimiçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.
Doktora diploması
MADDE 36 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, YÖK tez merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.
(2) EYK’nin karar tarihi, öğrencinin mezun olduğu tarihtir.
(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adı bulunur.
(4) Disiplinlerarası enstitü anabilim dallarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında takip ettikleri bilim dalının adı da bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenci değişimi
MADDE 37 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili olarak, Üniversiteyle yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/enstitü arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere/enstitülere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS’ye göre değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır, kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.
Disiplin
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve 7/11/2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 39 – (1) 23/7/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte enstitüde kayıtlı olan öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları hâlinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olabilirler.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.